Aktualności

Autor: Vitalii Yermolych | Data publikacji: 24 Maja 2023

Sesja Rady Miasta Ełku

24 Maja 2023, Autor: Vitalii Yermolych

 W środę 31 maja 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się LIV zwyczajna sesja Rady Miasta. W związku z przegłosowanym wnioskiem na ostatniej sesji, posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie stacjonarnym z możliwością uczestnictwa w niej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu.
 9. Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Ełku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk-Kajki V"
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorcy odbierającego nieczystości ciekłe na terenie Gminy Miasta Ełku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2023 r."
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2024-2025 dla mieszkańców Ełku".
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Ełku metodą Naprotechnologii na lata 2023-2025.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodami Zapłodnienia Pozaustrojowego i Naprotechnologii na lata 2024-2027 dla mieszkanek miasta Ełku".
 18. Zabranie głosu przez radnego Nikodema Wacława Kemicera celem złożenia wyjaśnień.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 20. Wytypowanie jednego przedstawiciela Rady Miasta Ełku do prac w Komitecie Rewitalizacji Miasta Ełku.
 21. Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Oświadczenia i wolne wnioski
 24. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Miasta Ełku w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku

Kategorie aktualnośći: