Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 18 Listopada 2020

Projekt budżetu na rok 2021

Prawie 358 mln zł na wydatki w tym ok. 46 mln zł na inwestycje – znamy założenia przyszłorocznego budżetu Miasta Ełku. Przez najbliższe tygodnie radni będą analizowali projekt dokumentu oraz wnosili swoje uwagi i opinie. Przyjęcie budżetu zaplanowano do końca grudnia.

I. Dochody ogółem: 329,3 mln zł

 • dochody bieżące: 305,4 mln zł
 • dochody majątkowe: 23,9 mln zł

Wśród dochodów zaplanowano m.in.:

 • wpływy z podatków (łącznie od osób prawnych i osób fizycznych) – 95,9 mln zł, w tym m.in.:
 • wpływ z podatku od nieruchomości (łącznie) – 34,1 mln zł;
 • wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych (łącznie) – 4,4 mln zł;
 • wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z budżetu państwa – 51,6 mln zł;
 • subwencja oświatowa z budżetu państwa – 48,4 mln zł;
 • dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego na dzieci (500 plus) – 66,6 mln zł.

 

II. Wydatki ogółem: 358,2 mln zł:

 • wydatki bieżące: 311,8 mln zł;
 • wydatki majątkowo-inwestycyjne: 46,4 mln zł.

 

Wśród wydatków zaplanowano m.in.:

 • oświata i wychowanie (szkoły, przedszkola, żłobki oraz inwestycje oświatowe) – 122,7 mln zł;
 • rodzina (m.in.: świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodzin, rodziny zastępcze) – 95,3 mln zł;
 • gospodarka komunalna (gospodarka ściekowa, ochrona wód, gospodarowanie odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie miasta) – 29,8 mln zł;
 • transport publiczny (m.in. transport zbiorowy, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, inwestycje) – 28,6 mln zł;
 • pomoc społeczna (m.in. domy i ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, przeciwdziałanie przemocy, usługi opiekuńcze, dożywianie) – 18,9 mln zł;
 • kultura fizyczna i sport (instytucje kultury fizycznej, nagrody i stypendia sportowe) – 12,9 mln zł;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. instytucje kultury, stypendia) – 11,7 mln zł;
 • ochrona zdrowia (m.in. polityka zdrowotna, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 1,5 mln zł.

 

Miasto Ełk ponosi straty w budżecie m.in. z powodu:

 • ubiegłorocznych zmian w zakresie podatku PIT i strata w budżecie w przyszłym roku wyniesie 9,5 mln zł;
 • wzrostem utrzymania oświaty przy jednoczesnym niskim wzroście poziomu oświatowej subwencji ogólnej – luka, która będzie trzeba pokryć z budżetu miasta wyniesie 67,2 mln zł (w tej kwocie jest też inwestycja rozbudowy SP 5 – 12,3 mln zł).

W przyszłorocznym budżecie wydatki na oświatę wzrosną o 9,5 mln zł (w stosunku do bieżącego roku), a oświatowa subwencja ogólna z budżetu państwa wzroście jedynie o 2,5 mln zł.

 

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi) w wysokości ponad 28,9 mln zł będą przychody pochodzące:

 • z emisji obligacji komunalnych – 28,8 mln zł oraz
 • z wolnych środków z lat ubiegłych 111 265  zł.

 

Wydatki na inwestycje w przyszłym roku wyniosą 46 mln zł

Wydatki majątkowe w 2021 r. wyniosą 46,4 mln zł, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 46,2 mln zł. Dofinansowanie realizacji zaplanowanych inwestycji ze środków UE oraz innych źródeł wyniesie prawie 21 mln zł.

Wśród zaplanowanych inwestycji będą m.in.:

 • rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna (blok szkolny na 500 osób, przedszkole na 150 osób, żłobek na 100 osób);
 • termomodernizacja budynków publicznych ełckich szkół i przedszkoli;
 • rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełku III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych i tablic przystankowych);
 • przebudowa zabytkowego budynku Sali sportowej na ul. Armii Krajowej i nadanie jej funkcji społecznych;
 • budowa ulicy Norwida na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej;
 • zagospodarowanie terenu wokół jeziorka na os. Północ II;
 • budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym;
 • budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy DK 16/65 do granic miasta);
 • zagospodarowanie parku dla mieszkańców na os. Konieczki;
 • budowa ścieżki rowerowej na os. Jeziorna na odcinku wzdłuż ul. Kolbego, ul. Baranki do granic miasta Ełku - 1,77 km;
 • budowa ulic: św. Wojciecha, św. Rafała Kalinowskiego;
 • Smart Parking, tzn. wprowadzenie takich rozwiązań w zarządzaniu istniejącymi miejscami parkingowymi (np. przy szkołach i instytucjach publicznych), które pozwolą na utworzenie stref „krótkiego postoju”, a tym samym zwiększą przepływ ruchu pojazdów poprzez ograniczenie czasu ich postoju.