Aktualności

Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 24 Listopada 2022

Konsultacje społeczne projektu Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ełk na lata 2023-2026

24 Listopada 2022, Autor: Joanna Kowalewska

W dniach 28 listopada - 6 grudnia 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ełk na lata 2023-2026. Uwagi i sugestie można zgłaszać na specjalnie przygotowanych formularzach lub bezpośrednio pracownikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii i rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ełk na lata 2023-2026.

Celem głównym projektu jest zwiększenie roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno-gospodarczym Ełku.

Wśród celów pomocniczych, które zawarto w projekcie dokumentu są m.in.:

1.  Stworzenie uwarunkowań prawnych sprzyjających skuteczniejszemu sprawowaniu opieki nad zabytkami, w tym np. powołanie do życia funkcji miejskiego konserwatora zabytków,

2.  Zbudowanie lokalnego systemu edukacji społecznej w zakresie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Ełku, w tym np. zwiększenie wiedzy wśród przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych w zakresie właściwych metod rewaloryzacji i remontownia obiektów zabytkowych,

3.  Integracja społeczeństwa poprzez rozbudzanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za miejsce swojego zamieszkania, w którym może występować dziedzictwo różnorodne kulturowo, w tym np. powołanie do życia społecznych opiekunów zabytków ełckich, którzy w ramach wolontariatu wspomagają administrację miasta w opiece nad zabytkami oraz angażują się w budowanie społecznej świadomości lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Konsultacje społeczne dotyczą Miasta Ełku i mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu Miasta. Zostaną przeprowadzone w dniach 28 listopada - 6 grudnia 2022 r.

Formy przeprowadzenia:

1. Forma pośrednia

- przekazanie opinii pocztą tradycyjną za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji, na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;

-przekazanie opinii przy pomocy poczty elektronicznej, w czasie trwania konsultacji – przesłanie formularza konsultacyjnego na adres e-mail strategia@um.elk.pl .

2. Forma bezpośrednia

- przekazanie opinii bezpośrednio pracownikowi Wydziału Strategii i Rozwoju podczas dyżuru w każdy czwartek w godz. 15.30-16.30 w budynku przy ul. Piłsudskiego 6, piętro I, pok. 101 w czasie trwania konsultacji.

Szczegółowe informacje na: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/