Kolejne umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 14 Stycznia 2021
Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. Dziś w Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały kolejne trzy organizacje: Ełckie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonki” Zadanie: Amazonki 2021 AKTYWNOŚĆ-INTEGRACJA-SPORT to zdrowie i życie Liczba odbiorców: 24 osoby Stowarzyszenie „Srebrne Pokolenie” w...
Więcej
Przedłuż ważność "Ełckiej Karty Rodzina 3+" na 2021 rok
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 14 Stycznia 2021
Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Warunkiem otrzymania Karty jest aby wszystkie dzieci i rodzice mieszkali lub byli zameldowani na terenie miasta Ełku na pobyt stały bądź...
Więcej
Pogarszają się warunki pogodowe. Uważajmy na drogach i dbajmy wspólnie o nasze miasto
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 13 Stycznia 2021
Akcja zimowa realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku obejmuje m.in. usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni i ciągów pieszych. Łączna powierzchnia do utrzymania zimowego będzie na takim samym poziomie co w roku 2020  i wynosić będzie ok. 870 tys. m2. Priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. W celu zapewnienia w tym...
Więcej
Będzie nowa ścieżka rowerowa na os. Jeziorna i os. Baranki
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 13 Stycznia 2021
W Ełku na os. Jeziorna i os. Baranki powstanie nowa ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem o łącznej długości ok. 1,8 km. Ścieżka została zaprojektowana od skrzyżowania ul. Maternika wzdłuż ul. Baranki (prowadzącej do szpitala Pro-medica), ul. św. Kolbego oraz ul. św. Wojciecha do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż promenady nad Jeziorem Ełckim. Zakres inwestycji obejmuję także modernizację...
Więcej
Nowe lodowisko w Ełku
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 13 Stycznia 2021
Miasto Ełk podpisało umowę z wykonawcą na budowę hali lodowiskowej w Ełku. Nowa zadaszona hala wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 1100m2 zostanie wybudowana w miejscu istniejącej hali namiotowej (na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Piłsudskiego 29 w Ełku). Zakres inwestycji obejmuje:  demontaż istniejącej hali namiotowej i instalacji...
Więcej
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr 13, położonej na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i Hieronima Małeckich w Ełku
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 12 Stycznia 2021
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr 13, położonej na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i Hieronima Małeckich w Ełku. „PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr 13, położonej na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i...
Więcej
Miasto wyłoniło wykonawcę budowy hali lodowiskowej
Autor: mk | Data wpisu: 12 Stycznia 2021
Zakres projektu obejmuje demontaż istniejącej hali lodowiskowej, budowę nowej hali wraz z zapleczem socjalnym, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, wykonanie nowych dojść pieszych i dojazdów do budynku, zagospodarowanie terenu zielenią niską i wysoką.   Hala lodowiskowa z zapleczem socjalnym będzie budynkiem wolnostojącym parterowym...
Więcej
Wypełnij ankietę on-line dotyczącą naszego miasta
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 11 Stycznia 2021
W grudniu 2020 r. Miasto Ełk i Gmina Ełk, tworzące razem Miejski Obszar Funkcjonalny Ełku (MOF Ełk), przystąpiły do aktualizacji wspólnej strategii rozwoju. Dokument ten określa najważniejsze cele i działania obydwu samorządów na przyszłe lata. Na podstawie przeprowadzonych analiz i spotkań powstała propozycja wizji rozwoju, którą prezentujemy w formie ankiety on-line. Prosimy o ocenę...
Więcej
Trwa nabór wniosków o dotacje na remonty zabytków
Autor: P. B. | Data wpisu: 11 Stycznia 2021
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: 1. wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 2. będącym w złym stanie technicznym 3. posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 50 tys. zł...
Więcej
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk-Lazurowa”
Autor: M.N/B.N | Data wpisu: 11 Stycznia 2021
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w dyskusji online proszone są o zgłoszenie się mailowo (b.nartowicz@um.elk.pl) lub telefonicznie: (87) 73 26 152, w terminie od dnia 5 stycznia do dnia 12 stycznia (do godz. 9.00) o udostępnienie linku do wideokonferencji Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony jest do publicznego wglądu od 21 grudnia 2020...
Więcej