Skorzystaj ze zniżek z Ełcką Kartą Rodziny 3+
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Stycznia 2015
„Ełckie Karty Rodziny 3+" wydane w 2014 r. były ważne tylko do 31 grudnia 2014 r. Zapraszamy do składania wniosków o wydanie kart ważnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Karty Rodziny 3+ w Ełku funkcjonują od czerwca 2013 r. Ich celem jest umacnianie i wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej, poprawa warunków materialnych tych rodzin i przede wszystkim promocja modelu rodziny...
Więcej
Cykl spotkań poświęconych Janowi Pawłowi II
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Stycznia 2015
W związku z tym, iż rok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem Jana Pawła II – będziemy w nim obchodzić 95 rocznicę urodzin i 10 rocznicę śmierci Papieża Polaka. Chcąc uczcić tak doniosłe wydarzenie zapraszamy na cykl spotkań poświęconych św. Janowi Pawłowi II – Patronowi Miasta Ełku. Głównym celem jest przypomnienie postaci Wielkiego Rodaka i dziedzictwa jakie nam zostawił. Spotkania...
Więcej
Czy PKP wybuduje wiadukt drogowy nad przejazdem kolejowym przy ul. Sikorskiego?
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2015
Spotkanie dotyczyło realizacji planowanych prac na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze związanych z jej elektryfikacją i modernizacją (niezelektryfikowany odcinek na trasie z Ełku do Olsztyna). Organizatorami spotkania byli: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (inwestor) oraz Multiconsult Polska sp. z o. o. (firma odpowiedzialna za konsultacje). Podczas spotkania zbierane były opinie i...
Więcej
„Sportowa Marka Miasta Ełku” – nabór ofert
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2015
Celem konkursu jest wyłonienie projektów zawierających plan rozwoju sportowego zawodników i drużyn sportowych zakładających osiągnięcie określonych celów, w tym określonych wyników sportowych i efektu promocji miasta poprzez sport. Konkurs ogłoszono po raz trzeci. Planowana wielkość środków przeznaczonych w tym oku na realizację zadania w formie dotacji to kwota 100.000 zł na cały rok. W...
Więcej
Nabór propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2015
Projekty rewitalizacji w sferze infrastrukturalno-przestrzennej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej mogą zgłaszać przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy lub grupy mieszkańców. Projekty muszą odnosić się do obszarów wyznaczonych do rewitalizacji: śródmieścia Ełku oraz...
Więcej
Konkurs na prace dyplomowe
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 08 Stycznia 2015
Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. W tym roku w październiku odbędzie się rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu. Zapraszamy wszystkich studentów, którzy jeszcze nie wybrali tematu swojej pracy dyplomowej do napisania o tematyce związanej z naszym miastem, np. turystyce i rekreacji,...
Więcej
Dotacje na remonty ełckich zabytków
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 07 Stycznia 2015
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: wpisanym do rejestru zabytków; będącym w złym stanie technicznym lub posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno – rekreacyjne. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i...
Więcej
Nabór wniosków o stypendium za wyniki w nauce
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 07 Stycznia 2015
Stypendia mogą otrzymać uczniowie miejskich szkół podstawowych (kl. V i kl. VI), gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego, a także osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania)....
Więcej
Trwa konkurs ofert na ochronę zabytków
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 05 Stycznia 2015
W ramach konkursu realizowane mogą być m.in. następujące zadania: sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzanie badań konserwatorskich i architektonicznych, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowych oraz przeciwpożarowych i odgromowych, zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytków. Wnioski można składać od 5 stycznia do 6 lutego 2015 roku w...
Więcej
Zwróćmy uwagę na osoby bezdomne i ubogie
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 02 Stycznia 2015
W związku rozpoczęciem okresu zimowego apelujemy o szczególną wrażliwość i zwrócenie uwagi na los osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta oraz o zainteresowanie się sytuacją osób mieszkających samotnie, w starszym wieku, niepełnosprawnych lub rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, a nie będących w stanie własnym staraniem zabezpieczyć swoich podstawowych...
Więcej